omukonseykoltuk yikama

OMÜ 2015/2016 Yaz Dönemi Kılavuzu (Tüm Bilgiler)

YAZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN, tıklayınız

YAZ DÖNEMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İÇİN, tıklayınız

YÖK ZORUNLU DERSLERİ (ORTAK DERSLER) (5İ DERSLERİ) DUYURU İÇİN, tıklayınız

YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK DERSLER İÇİN, tıklayınız

AÇILACAK İLAVE DERSLER İÇİN, tıklayın

YAZ DÖNEMİ DENK DERSLER (OMÜ Öğrencisinin bir başka birimden alabileceği dersler) İÇİN, tıklayınız 

ÜCRET TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Yaz döneminde açılması birimlerce önerilen derslerdir. Ders kayıt takvim aralığı olan 27 Haziran/11 Temmuz tarihleri arasında açılabilir yeter sayıya ulaştığı takdirde önerilen derslerin açılması kesinleşecektir.


BAŞVURU VE DERS (ÖN KAYIT)KAYIT

Misafir Öğrenci Başvurusu ve İlk Şifre Oluşturma İşlemleri

Başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup, Üniversitemiz yaz döneminden ders almak isteyen öğrenciler veya kişiler 06 Haziran/08 Temmuz tarihleri arasında http://basvuru.omu.edu.tr/yazdonemi adresinden ÖN BAŞVURU yapacaklardır. Yapılan ön başvurular sonrasında, misafir öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine aktarılacaktır. Aktarım sonrasında artık Üniversitemiz sisteminde kayıtlı aktif öğrenci statüsü kazanılmış olunacaktır.

OMU sisteminde kayıtlı öğrenciler, sistem kullanıcı adları ve şifreleri ile, sisteme giriş yapabileceklerdir.

09 Temmuz 2016 tarihinden itibarin misafir öğrencilerimizin, öğrenci numarasını almaları ve sistem giriş ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMLERİ gerekmektedir. Bilgi için tıklayınız.

OMU kayıtlı öğrenciler, kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabileceklerdir.


Ders Kayıt(Ön Kayıt) İşlemleri

Misafir veya OMU öğrencilerinin, 27 Haziran/11 Temmuz 2016 tarihleri arasında https://ubs.omu.edu.tr/ adresinden sisteme giriş yaparak, ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Bilgi için tıklayınız.

Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans ve lisans programlarında 15, lisansüstü programlarında 2’nin altında olamaz. Açılabilir yeter sayıya ulaşan veya ulaşamayan dersler 12 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilecektir.

Yaz döneminde ders ekleme/silme işlemi uygulanmaz. Ancak bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrenciye, açık olan başka bir derse kayıt yaptırma imkânı verilir

Yaz döneminde açılabilir yeter sayıya ulaşarak açılan derse kayıtlanan öğrenci kaydını iptal edemez ve ücret iade talebinde bulunamaz

Yaz döneminde bir öğrencimiz 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders alabilir. Bu kısıtlama OMU öğrencisi olmayanlar için geçerli değildir

Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam zorunluluğu, OMU Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile OMU Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanır.

Mazereti nedeniyle yaz dönemi sınavlarına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına girebilecektir. Mazeret sınavına girebilmek için; öğrenciler Yaz dönem sınavlarına katılamama gerekçelerini resmi belge ile belgeleyerek, sınav tarihinden itibaren iki gün içerisinde eğitim gördüğü birime başvurmak zorundadır.


Ücret Ödeme, kesin kayıt işlemleri

Yaz dönemi derslerini seçtikten (ön kayıt işleminden) sonra, kayıt ekranında yatıracak olduğunuz ücret görülecektir. Belirlenen ücretin, 11 Temmuz 2016 tarihi 17.00’ye kadar AKBANK T.A.Ş. ‘lerine yatırılması gerekmektedir.

Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminden yapabileceklerdir. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar bile o dersi alamazlar. Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.


AÇILMAYAN DERSLER ve ÜCRET İADE İŞLEMLERİ

Kontenjan nedeni ile bir dersin açılmaması durumunda, öğrenci 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında açılan bir başka dersi tercih edebilir veya ücret iade talebinde bulunabilir.

Kontenjan nedeni ile açılamayan dersin yerine bir başka dersin seçilmesi durumunda, herhangi bir ücret farkı oluşursa tutarı bankaya ödemek durumundadır.

Açılmayan derslerin ücretleri, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde yapılmaya başlanılacaktır

Ücret iade başvuru formu için; ; http://oidb.omu.edu.tr/formlar tıklayınız


YAZ DÖNEMİ ÜCRETLERİ

Yaz dönemi ücret tablosu için tıklayınız.

Yaz döneminde açılan dersler formundaki “E” sütununda (K başlığı altında) gösterilen ders saati, ders ücretinin hesaplanmasında esas alınmaktadır.

Birinci ve İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler, ekli tabloda yer alan ücretleri öderler.

Üniversitemiz dışından ders alacak misafir öğrenciler, ekte yer alan tablodaki saat ücretlerinin iki katını öderler.

Üniversitemiz İLİTAM öğrencileri yukarıda yer alan tablodaki İlahiyat Fakültesi saat ücretinin iki katını öderler.

Örnek ödeme tablosu; Tabloda yer alan ders saati ücreti ve birim adları yer almaktadır. Mühendislik Fakültesinden 3 saatlik bir dersi seçecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören bir öğrenci o ders için__________ katkı payı ödeyecektir. Aynı dersi Ondokuz Mayıs Üniversitesi dışından almak isteyen öğrencinin ödeyeceği ücret__________ TL olacaktır. Yaz dönemi ücret tablosu için tıklayınız. (YÖK tarafından açıklandığında ilan edilecektir.)


OMU ÖĞRENCİSİNİN, OMU BÜNYESİNDEKİ BİR BAŞKA BİRİMDEN DERS ALMASI

OMU Öğrencisinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi Üniversite içinde bir başka birimden alabilir. Başka birimden alınabilecek dersler için tıklayınız.(3 Haziran 2016 tarihinde ilan edilecektir.)


OMU ÖĞRENCİSİNİN BİR BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMASI

Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin OMU Yaz döneminde açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermelidir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir

BELİRLENEN PROSEDÜRE UYMADAN BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ALINAN DERSLERDEKİ BAŞARI DURUMU TRANSKRİPTE İŞLENMEZ.

Öğrencinin almak istediği derslerin bir kısmı Omu yaz döneminde açılmış olsa bile, öncelikle Omu yaz döneminde açılan dersleri almak şartıyla, bir başka Yükseköğretim kurumundan ders alabileceklerdir.

Başvuru formu için; http://oidb.omu.edu.tr/formlar linkini tıklayınız.


MİSAFİR ÖĞRENCİ TRANSKRİPT GÖNDERME

Misafir Öğrenci Transkripti; yaz dönemi akademik takviminde belirtilen “Notların kesinleştiği tarih” ten itibaren 1 hafta içinde, öğrencinin başvuru esnasında belirttiği Yükseköğretim Kurumuna, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından posta yolu ile gönderilir. Ancak dileyen öğrenci Transkriptini elden de alabilecektir.


YAZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 5. Fıkrasında ” Yaz dönemi tek ders sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde kayıtlı oldukları ve devam şartını yerine getirdikleri dersler için başvurabilirler” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla öğrencilerimizin yaz dönemi tek ders sınavına başvurabilmeleri için; Omu yaz döneminden veya başka bir Yükseköğretim Kurumu yaz okulu/döneminden aldıkları ve devam şartını yerine getirmiş oldukları derslerden birinden başarısız oldukları takdirde, o yaz okulu/döneminden almış olduğu dersten tek ders sınavına başvurma hakları bulunmaktadır.

Öğrencinin, mezuniyet için başarması gereken tek ders, Omu veya başka bir Yükseköğretim Kurumu yaz döneminde almadığı ders ise; öğrenci o dersten yaz dönemi tek ders sınavına müracaat edemez.

Tek ders sınavı başvuru formu için; http://oidb.omu.edu.tr/formlar tıklayınız.


MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ

Üniversitemizden alacakları ders/derslerin içeriklerini aşağıdaki linklerden alabilirler. Aşağıdaki linkte olmayan içerikler ilgili birimlerden alınabilir.

Açılan linkten ilgili Fakülte/Yüksekokul ‘un bölüm/programına tıklandığında, ilgili dersin “ders kodu” tıklanarak çıktı alabilirler.

Üniversitemizde ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik veya herhangi bir belge talep edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin derslere kayıt olmadan önce, Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.

Ders içerik (Lisans için) ; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=1

Ders içerik (Önlisans için) ; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=0

Ders içerik (Doktora içi ) ; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=3

Ders içerik (Yüksek Lisans için) ; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=2


BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN

Her türlü bilgi ve iletişim için 0 362 312 19 40 numaradan yetkililere ulaşabilirsiniz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Melisa dedi ki:

  Yaz okulu açılacak dersler sayfa 14 ten sonra görüntülenemiyor okulun siteside açmıyor

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Tüm açılan dersler ektedir. Öğrenci İşlerinden alındı

 2. burak dedi ki:

  mrb ben yeşil yurtta endustriyel kalıpçılık okuyorum bizim bolum yaz okulu açmıyor omu de farklı bi yerde açılıyor ona girebiliyormuyuz

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Dersin kredisi ve içeriği tutarsa alabilirsin. Ancak bunu önce danışman hocanla görüşmen gerekiyor. O bilgi verecektir dersin tutup tutmadığı hakkında

 3. Ayşenur dedi ki:

  Meraba insaat teknolojisi bölümündeyim 4 ders için başvuru yapmak istiyorum yaz okulunda geçme şansım nasıl olur çoğu hocalar git gecersin dediler ama

 4. Ayşenur dedi ki:

  Üniversitemizde ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik veya herhangi bir belge talep edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin derslere kayıt olmadan önce, Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.( Burayı anlamadım bide kendi üniverstemizden ne onayı almamız gerekiyor)

  1. Uğur dedi ki:

   Ders içerik formunu doldurup kendi fakülte ve yüksekokuluna onaylatman gerek. Yanı içerik, kredi ve acts nin uyuşması gerekiyor

 5. Said dedi ki:

  DC ve DD harf notu neyi ifade eder?

  Eğer ortalama 2.00 den düşük olursa kaldiğim diğer dersleri bütlerine girmesem yaz okulunda DD Ve DC olanlar hariç diğerlerini alıp yükseltsem bu iki dersten geçmiş sayılır mıyım ?

  Acil durum?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   DD ve DC olan dersleri en az CC yapan gerekiyor, aksi taktirde mezun olamazsın

 6. Said dedi ki:

  Yaz okulunda kayıtlandığım ders , sayı yetersiz kalınca açılmazsa; hiç alakasız da olsa başka derse transfer edilir mi?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Evet, açılan başka dersi seçebilirsin

 7. Lale dedi ki:

  Öb başvuru yapamıyorum. Link açılmıyor bende acaba linkte sorunmu var?

 8. byrm dedi ki:

  Merhaba OMÜ de okuyorum ilk dönem 1 dersim DC idi ortalamam 2.40 ikinci dönemde 1 dersim DC ortalamam 2.74 bu derslerden tekrar sınava girecekmiyim yoksa geçermiyim ?

  1. Oğuzhan Fatih dedi ki:

   Gireceksin kardesim. Cc yapip geçeceksin

 9. resul dedi ki:

  Merhaba. Ben başka bir üniversiteden Omü ye yaz okuluna gelmeyi düşünüyorum. İnşaat mühendisliği fizik ve matematik Ders Öğretim Planı boş. Nereden ulaşabilirim ?

 10. aykut dedi ki:

  gecen seneki yonetmelikte baska bir universiteden ders alabilmek icin ogrencinin univetsiteye girdigi yildaki kendi bolumunun taban puanina denk ya da yuksek bir universiteye gidebiliyormussun bu seneki yonetmelikte boyle bir sey var mi

 11. ceylan dedi ki:

  omüden yaz okulunda ders almak istiyorumders içeriğine nasıl ulaşabilirim

 12. ceylan dedi ki:

  omü de yaz okulunda geçmem garanti mi eem hocları nasıl bilgi verebilir misinz

 13. GAMZE AKBAL dedi ki:

  http://basvuru.omu.edu.tr/yazdonemi/

  bu siteden başvuru yaptım ama kaydoldum mu bilemiyor herhangi bir feedback yok şifre oluşturmaya çalıştığımda ise şifre oluşturamıyorum misafir ogrenci olarak kayıt yapmak istiyorum

 14. Tuba dedi ki:

  3.sınıfım ve yaz okulun da 4.sınıfın dersini almak istiyorum. 2.50 gano olast gerekli mi acaba bir bilginiz var mı ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Hayır böyle bir şart yok

 15. mustafa dedi ki:

  en fazla kac kredılık ders alabılıyoruz

 16. GAMZE AKBAL dedi ki:

  http://basvuru.omu.edu.tr/yazdonemi/
  bu siteden başvuru yaptım ama kaydoldum mu bilemiyor herhangi bir feedback yok şifre oluşturmaya çalıştığımda ise şifre oluşturamıyorum misafir ogrenci olarak kayıt yapmak istiyorum..

  1. MapTechnician dedi ki:

   (09 Temmuz 2016 tarihinden itibarin misafir öğrencilerimizin, öğrenci numarasını almaları ve sistem giriş ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMLERİ gerekmektedir.)

   Açıklamaya göre 9 Temmuz tarihini beklemen gerekiyor.

   1. ebru dedi ki:

    PEKİ ÜCRETİ AKBANK ATMDEN Mİ YATIRACAĞIZ YOKSA BANKA İÇİNDEN Mİ NASIL YATIRACAGIZ TC NUMARAMIZ İLEMİ ÇOK FAZLA AÇIKLAMA YAPILMOR BNDE BAŞVURURMU YAPTIM AMA SAYFA AÇILMADI UMARIM OLMUŞTUR BU SON YAZ OKULU ŞANSIM ÇÜNKÜ

  2. burcu dedi ki:

   bende ön kayıt yaptım ama şifre olusturamıyorum yardımcı olurmusunuz lütfen

 17. Said dedi ki:

  Öncelikle , Yaz okuluna 2 dersten devamsızlıktan kalarak 2 ders bıraktım.

  İkincisi de , bütte geçemediğim ve yaz okulunda da açılmayan bir dersten kaldım.

  Bütte geçemediğim dersi yaz okuluna ders bırakmış olmama rağmen

  Bütlerden sonraki tek ders sınavında verebilir miyim? Acil

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Sorunu tam olarak anlamadım ancak şöyle bir bilgi vereyim; yaz okulunda alınmayan dersin tek ders sınavına giremezsin.

   1. emre dedi ki:

    3. sınıfta istatistikten kaldım. yaz okulunda açılmıyor. diğer üniversitelerde de açılmıyor. dönemde 38 acts dolu olduğu için alamıyorum ve istatistik dersim tek ders olarak 4. sınıfın sonunda kalıyor. onu tek ders sınavında verebilir miyim ? 3. sınıfta aldım ve devam zorunluluğu kalktı ?

    1. Furkan Koçal dedi ki:

     Giremezsin, yaz okulunda alamadıysan tek dersten dönem uzar ne yazıkki

     1. Hülya dedi ki:

      Benimde tek dersten bi dönem uzadı…ilitam okuyorum…tekrar ücret yatırıp kayıt mı yaptıracağım yoksa sadece ilk dönem sonundaki tek derse mi girebiliyorum…

 18. İrem dedi ki:

  Merhaba ben 4. Sınıfa geçtim alttan dersim yaz okulunda açılmıyor ortalamam 3 ün üstünde değil 4. Sınıftan ders alabilir miyim başka bir üniversite öğrencisiyim

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Bu okuduğun üniversitenin yönetmeliğine bağlı bir durum

 19. kemal dedi ki:

  Dkab bölümü ilahiyattan ders alabilir mi ?
  ( dkabta açılmayan dersler için)

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Ders içeriği ve kredileri tuttuğu takdirde ve bölümünde açılmadıysa ders istediğin bölümden alabilirsin

 20. İlahiyatcı dedi ki:

  Yaz okulunda ön kayıt yaptırıp seçtiğim ders sayı yetersizliğinden dolayı açılmazsa,

  Başka bir derse transfer edilip sececeğim.

  Peki , asıl seçilemeyen dersi geçmiş sayılır mıyım transfer edildiğim dersi geçince ?

 21. OKAN dedi ki:

  MİSAFIR OĞRENCİLER İÇİN OLUŞTURULAN ÖN KAYIT FORMU LİNKİ BOZUK LUTFEN ONARIRMISINIZ

 22. furkan dedi ki:

  uzem ortak derslerde dersler nettenmi gene yoksa örgünmü olucak ücretleri nasıl olucak uzemin

 23. Hülya dedi ki:

  Merhaba.
  Misafir öğrenci için hangi belgeler lazım yaz okulu için ?

 24. Yunus Emre dedi ki:

  http://basvuru.omu.edu.tr/yazdonemi/ Burada linkteki başvuru formunu doldurduktan sonra ne yapmamız gerekiyor her hangi bir yönlendirme yok ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Sonuçlar Öğrenci İşeri Daire Başkanlığınca yayınlanacak, ardından ders seçimleri yapılır. Şuanlık başka birşey yapmana gerek yok.

 25. kübra dedi ki:

  merhaba ben baska bır unıversıtede 2 yıllık lojıstık okuyorum 1.sınıf lojıstıgım suan alttan derslerim var 3 tane nasıl verebilirim

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Kredin tuttuğu kadar dersi dönem içinde yada yaz döneminde alarak verebilirsin.

 26. Zeynep dedi ki:

  Mrb ben ön başvuruyu yaptım kendi okulumdan onay belgesi de aldım .19 mayısa dair ne yapmam gerekiyor?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Ders kayıt tarihleri arasında alacağınız dersleri seçmeniz gerekiyor. Bu tarhileri kaçırmamak için anlık bildirimleri açın; http://omukonsey.org/bildirim

 27. MapTechnician dedi ki:

  OMÜ’ye yaz okulu için misafir öğrenci başvuru formunu doldurdum.
  (09 Temmuz 2016 tarihinden itibarin misafir öğrencilerimizin, öğrenci numarasını almaları ve sistem giriş ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMLERİ gerekmektedir.)
  bu açıklamaya kadar geçen sürede yapmamız gereken herhangi birşey var mı? yani mezun olduğum uniden herhangi bir onay vs. yardımcı olursan sevinirim Furkan KOÇAL.

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Şimdilik başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten yaz okulunda bizim okuldan ders alabilmeniz için, daha doğrusu aldığınız dersi kendi okulunda saydıra bilmen için içerik, kredi vs. aynı olması lazım. Bunu da oradaki danışman hocana soruduğunda yardımcı olacaktır.

   1. MapTechnician dedi ki:

    bilgi verdiğin için teşekkür ediyorum..

 28. Çağla dedi ki:

  Bir cok ders var fakat öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi yok ve bundan önceleri hep açılmıştı sebebi nedir acaba?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Dersin hocası bu sene dersi açmak istememiştir.

 29. Mehmet dedi ki:

  Tek ders sinav basvurusu internet uzerinden yapilabiliyormu ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Hayır, bölüme dilekçe vermelisin

 30. Raibe dedi ki:

  2 dersten devamsizliktan kaldim. Bu dersleri yaz okulunda alabilir miyim ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Dersler açılırsa alabilirsin

 31. mehmet dedi ki:

  omu de misafir öğrenci olarak yaz okulu yapmayı düşünüyorum.Okulum benden yaz okulu ders programını istiyor nerden bulabilrim acaba link atabilecek var mı _?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Henüz açılacak dersler belli bile değil, bu nedenle ders programları 11 temmuz da anca belli olur

 32. mehmet dedi ki:

  olasılık ve istatistiğe giriş ders içerikleri neden yok bulamadım

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Hangi bölümden bu dersi alacaksan o bölümün bulunduğu fakültenin İnternet sitesinde ders içeriğini bulabilirsin

 33. murat dedi ki:

  omü ögrencisiyim acılmayan dersler baska üniversitede açılıyor fakat başvuru şartları nelerdir ? bununla ilgili bir yazı bulamadım. önceden üniversitenin bölüm puanları kendi bölüm puanlarımızdan yüksek olma şartı vardı bu şart devam ediyor mu ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Ders içeriği ve kredisi tuttuğu taktirde başka okuldan alabilirsin. Bunun için bizim okulda o dersin açılmaması lazım. Ders içeriklerinin ve kredisinin tutup tutmadığını gideceğin üniversiteden bu bilgileri alıp danışman hocana göstere bilirsin

 34. Semanur dedi ki:

  Selamun aleykum.. Misafir öğrencilerin neler yapması gerekiyor.. Arap Dili Edebiyatı dersini almak istiyorum geçme şansım yüksek mi yardımcı olursanız çok sevinirim .. Selametle

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Ön kayıt yaptırmanız lazım, ardından dersi seçeceksiniz. Geçme ihtimaliniz size bağlı bir durum, birşey diyemeyiz

 35. Emre dedi ki:

  Borclar hukuku dersi aciliyor mu lutfen soylegin

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   http://omukonsey.org/yazdonemi adresinde yeterli sayıya ulaştığı taktirde açılacak dersler paylaşılmış durumda.

 36. Şenay dedi ki:

  Ders seçimine ulaşamıyorum neden kullanıcı bilgileri bulunmadi diyor

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Yeni şifre oluştur, yine giriş yapamıyorsan mesai saatleri içerisinde öğrenci işleri daire başkanlığı ara oradan sorun varsa düzeltilecektir. (0362 312 1940)

 37. GÖKÇE dedi ki:

  Merhaba ben işletme öğrenciyim bu yıl 4e gecicem
  Omude yaz okulunda 3.siniftan kalan maliyet Muhasebesi dersini almak istiyorum misafir ögrenci olarak.bizim okulumuzda bu dersin kredisi 3 omu myo da kredi 4 görünüyor bu dersi alabilir miyim

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Bu sizin okulunuza bağlı bir durum, ders içeriklerinin de tutması lazım. Danışman hocanla görüşmen lazım

 38. sercan dedi ki:

  Omü 3.sınıfım bitti 4 sınıfın derslerinini almam için belirli bir ganoya sahip olmam gerekiyor mu ?
  Yaz okulunda açılan dersim kredisi tutuyor fakat ects tutmuyor dönem içinde alacağımdan yüksek alabilir miyim ?

 39. Murat dedi ki:

  Hemşirelik biyokimya açıldı mi arkadaşlar. Birde misafir öğrenci kaydı bitti mı, ne zaman bitiyor? Benim üni de 30 haziranda sınavlar bitecek yetişebilir miyim

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Sayfamızda misafir öğrencilerin tarihleri yukarıda belirtilmiş. Derslerin kesin olarak açılması için 15 kişi o dersi alması lazım.

 40. Tansu dedi ki:

  çevre Müh. Bölümünde matematik dersi açılmadı mı yoksa sistem mi bozuk açılan bölümlerde yokta

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Mühendislik fakültesinde Matematik 2 dersleri bölüm olarak verilmiş, herhangi birini seçebilirsiniz. Aklınızda şüphe ve soru varsa öğrenci işlerini aramanızda fayda var

 41. Xxx dedi ki:

  Ziraat Fakültesi Organik kimya dersi sistemmde görünmüyor bilgisi olan varmi normalde açılacak derslerde görünüyor ama kayitta görünmüyor

 42. Semanur dedi ki:

  Misafir öğrencilerinin kendi fakültelerinde ki dersi in adı omu de farklıysa ???

  1. Oğuz dedi ki:

   Bende kendi fakültemdeki dersin ömüde ismi farklı olmasına rağmen ders içerikleri aynı olduğundan kendi üniversitemde dersi kabul ettirdim seninde ders içerikleri vb belgelerle kendi üniversitene başvurman gerekiyor

 43. mehmet dedi ki:

  mrb ben tunceli üniverstesi bilgisayar mühendisliği okuyorumda yaz okulu yapacam matematik 2 den üsteki açılan derlerde açılmış olarak görünüyor ders içeriğine nasıl bakacaz kredi falan uyuyor birde bizim üniden samsuna geçen arkadaşlar vardı büyük ihtimal ders içeriği uyuyodur deyilmi

 44. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben misafir öğrenci olarak ders almak istiyorum.Anladığım kadarıyla ön kayıtı yapacağız.sonra 9 temmuz da ilk şifreyi oluşturacağız ve sisteme gireceğiz 11temmuzda ders secimini yapıp parayı yatırıp kesinleştireceğiz.12 temmuzdada derslerin açılıp açılmadığı belli olacak. dersin uygun olup olmadığıda kendi üniversitemizde belli olacak. peki ben samsuna gelmek zorundamıyım ? herhangi bir belge vs için. yani 12sinde belli olunca mı gelmeliyim ? dersler 11 inde mi başlıyor? Furkan Koçal şimdiden teşekkür ederim

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Bu işlemler için Samsuna gelmene gerek yok, hepsi internet üzerinden yapılacak. Dersler 11 Temmuzda başlayacak, kesinleşip

 45. nailcan dedi ki:

  ben inşaata birinci sınıf öğrencisiyim 2 dersimi yaz okulunda vermek istiyorum ama misafir öğrenci olarak nasıl kayıt olucam bilemiyorum yardımcı olurmusunuz

 46. Burak dedi ki:

  Misafir öğrenci olarak ön kaydımı yaptırdım. 3 temmuza kadar Akbanktan ücret yatırılması gerektiği yazıyor. Ancak ücret bilgileri daha açıklanmamış. Ne zaman açıklanır? Ayrıca ön kayıt ve ücret yatırımından sonra 9 temmuza kadar herhangi birşey yapmam gerekiyor mu? Alacağım dersin kredi ve aktssi tutuyor. Danışman hocamlada görüştüm. Şimdiden teşekkür ederim.

 47. resul dedi ki:

  Merhaba ben ön kayıt ve ders seçmeyi tamamladım. 3 temmuza kadar ücret ödenip kaydın tamamlanması söyleniyor. Bankada hangi hesaba ücret yatırılıcak ?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Öğrenci numaranla üniversitenin adını verdiğin taktirde ücret yatırılacak. Başka bir bilgi gerekmiyor

   1. resul dedi ki:

    misafir öğrenciler içinde aynı mı ?

  2. Ebru dedi ki:

   Merhabalar bizler sifre almaya çalışıyoruz ama kullanıcı adı bulunmadı diyor senin nasıl acıldı ön kayıt yapabildin

 48. Gsys dedi ki:

  Ben misafir ogrenci olarak on kaydi yaptim 9 temmuzda ders secip ucret yatiracagiz degil mi? Bi de yaz oklunda devamsizlik siniri nedir yardimci olurmusunuz

 49. Büşra dedi ki:

  Akbanka gittigimizde gorunmuyor. Atm den yatirabiliyomuyuz. Bide son para yatirma islenin11temmuz deglmi

  1. Erkan dedi ki:

   Benim de gözükmedi başka gişeden sıra alıp denedim gözüktü

 50. Tuba dedi ki:

  Merhabalar ben eğitimden sınıf yönetimi ve rehberlik dersini almak istiyorum normal listede açılacak diye ilan edilmesine rağmen ders seçme listesinde yok bu durum ne olacak?

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Son paylaştığımız yazıyı okuyun

   1. Tuba dedi ki:

    Son paylaşılan yazı nerede bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

 51. Osman Yakupçebioğlu dedi ki:

  dokuz eylül üniversitesinde okuyorum matematik dersinden kaldım yaz okulu için okuldan ders içeriği istediler ama bulamıyorum ders içeriği nedir nerden bulabiliriz bide yaz okulunda geçiriyolarmı ortalamam tutmuyor matematik FD geldi CC gelirse geçiyorum yani gelirmi acaba o konuda yardımcı olurlarmı
  yardımcı olursanız sevinirim.

 52. Xxx dedi ki:

  Ucret yatirma atmden mi ve ayin kacina kadar

 53. Erkan dedi ki:

  Misafir öğrenciyim ,Ders seçip üçretini yatırdım , sonra sisteme girip seçilen dersleri kaydet dedm , ders seçiminiz başarı ile kaydedilmiştir denildi , yukarıda toplam borç gözüküyor ama harç bilgilerinde tahsilat miltarı yazıyor , toplam borç 0 tl gözükyr , doğru yapmış mıyım ??bundan sonra başka birşey yapmama gerek var mı ?

  1. resul dedi ki:

   “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” sayfasında sağ üst tarafta “Kayıtlanma Yıl/Dönem : 2015/Yaz” yazıyor bu tarih sizdede 2015 mi ?

   1. Utku dedi ki:

    Bende de 2015 yazıyor. Herkesin aynı mı?

 54. berna dedi ki:

  Merhaba yaz okulu icin baska universiteden misafir olarak gelecegim on kayit yaptim ama sifre gelecegini dediler bir haftadir sifre bekliyoruz. Sifre olmadan ogrenci sistemine giremedigimiz icin ders kaydida yapamiyoruz.bu konuda bilgi verirmisiniz

 55. Osman Yakupçebioğlu dedi ki:

  ders içeriğine nasıl ulaşabilirim

 56. Elif dedi ki:

  Merhaba
  Dönemde almadığım dersi yaz okulunda alabiliyor muyum?

 57. ebruu dedi ki:

  merhabalar başvuru yapmadım yarın yapacam ücretlern son yatrıma tarihi en son 3 temmuz mu yoksa 11 mi aklım karıştrdı ayrıca akbank atmlarden direk yartblyrz dmi bankakartı gerkyrmu

 58. Osman TÜYSÜZ dedi ki:

  Ders ücretlerinin som yatırılma tarihi bir belgede 3 Temmuz olarak gözüküyor. 11 Temmuza kadar mı yoksa 3 Temmuz mu ?

 59. ebru dedi ki:

  merhabalr ben misafir öprenci başvurumu yaptım bilglermi doldurup başvuruyu tıkladım ama önüme herhengi bir sayfa gelmedi boş sayfa grnyr başvurum onaylanmışmıdır yardımıcı olursanz sevinirim..

  1. x dedi ki:

   hayır onaylandı demesi gerekiyor. bunun için sayfada bn robot değilim yazılı kutucuğa tik atıp kaydetmenz lazım. bndede öyle olmuştu okulu aradığımda bu şekilde yapılması gerektiği söylendi.

 60. özgür yıldız dedi ki:

  ders ücretlerini akbank şubesinden mi bankamatikten mi yatırıyoruz.Bankamatikten ise hesap numarası var mı yoksa ödeme işlemlerinden mi yapıyoruz?

 61. Yunus Emre dedi ki:

  Merhabalar (Acil Açıklama Lütfen)
  Üçret ödemesini gerçekleştirmek için akbank bankamatikginden denedim fakat ödemeler kısmında (diger kısımlardada ) egitim ödemleri yok sadece ösym sınav ödemeleri var . Yaz okulu ödemesini nasil gerçekleştirebilirim .
  teşekkür ederim.

 62. Erkan dedi ki:

  Kesin kayıt butonu yok bende düzelir mi ??

 63. Özgür dedi ki:

  Klavuzda dersin açılıp açılmayacağı 12 temmuzda belli olacağı yazıyor. Derslerin başlangıç tarihi ise 11 temmuz. Derslerin açılıp açılmadığı belli olmadan nasıl derslere başlayacağız?

  1. Beyza dedi ki:

   Bende bu sorunun cevabını çok merak ediyorum aklımda deli sorular

 64. Yasemin dedi ki:

  Merhaba. Ödememiz gereken ücret için IBan numarası veyahut başka bir şey verilmeyecek mi neye göre yatıracağız?

  1. hakan dedi ki:

   Merhaba. Ödeme için bir bilgiye ulaşabildiniz mi ?

 65. merve dedi ki:

  Önceden sistemde gözüken eğitim fakültesinin topluma hizmet dersi şimdi gözükmüyor seçim yapamıyorum.sistem de bir sorun mu var yine ?

 66. Milfer arvas dedi ki:

  İyi günler ben bisey sorcaktim dersleri seçtim ücretleri de yatirdim ders programı açıklanmış fakat iki dersimin ders saatleri cakisiyor bununla ilgili bilgi verebilir misiniz r ica etsem şimdi den teşekkür ler

  1. Özgür dedi ki:

   Ders programımı nereden öğreniyoruz?

 67. Eda dedi ki:

  Merhaba,kayıtlanma durumumda yaz okulu ilk aşama yazıyor yapmam gereken başka bir işlem var mıdır?

 68. Berk Abdullah dedi ki:

  Kesin kaydı öğrenci işleri yapacakmış.

 69. Özge dedi ki:

  Merhaba. Yatay geçiş ne zaman başlayacak ? Ve yaz okulu ile çakıştığında ne yapmamız gerekiyor alttan dersleri verip geçiş yapmak istersek? Simdiden Teşekkürler

 70. Temel dedi ki:

  Yaz okulu için ders seçimini bugün yapabiliyorsunuz ? Ve sisteme kayıt yaptı, fakat resim yok bu bir sıkıntı oluşturabilir mi ? Kendi okulumuza herhangi birşey vermemiz gerekiyor mu ?

 71. Yusuf dedi ki:

  Merhabalar.Acilan 4 dersimi aldim ucret islemlerini halletip kayitlanmayi tamamladim.Yalniz sorum ders programi paylasiliyor mu ve ubs ekranindaki ders programi sayfasinda cikiyor mu ? Bizim bilgisayar muh gmail de yaz okulu ders programi diye atmislar ama gosterilen 3 dersler hep birbirleriyle cakisiyorlar sadece carsamba persembe gunleri var. Bu konuda bilgilendirir seniz sevinirim. Tesekkurler

 72. Yusuf dedi ki:

  Acilan derslerde 3 kendi donemim ve alttan dersler aldim.1 ade ise ustten ders acildi ve onu da alip 4 tane dersin ucretini yatirdim kaydimi yaptim.Kayittan sonra ilave derslerim acildi ustten aldigim dersin oldugu donemde alttan kaldigim ders acildi.Bir arkadasim alttan dersin oldugu halde ustten alirsan o dersi gecsen bile kaliyor mus mecburen alttaki dersi almak zorindasin dedi.Neler yapabilirim bu konu hakkibda alttan acilan ilave dersim ile ustten aldigim dersin ucrrtleri ayni.Aldigim dersi iptal ettiip alttak dersimi nasil alabilrim.Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

 73. Ali dedi ki:

  Yaz okulunda ff olan dersi almak öncelik mi yoksa istediğimi alabilir miyim ?

 74. hakan dedi ki:

  Ücretleri nasıl yatılacağız ?

 75. Beyza dedi ki:

  Yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor lütfen bilen cevap verebilir mi çok acill

 76. A.Samet dedi ki:

  YAZ OKULUNDA İKİNCİ ÖĞRETİM VAR MI ?

 77. Ozan dedi ki:

  Ders programini nerden öğrenebiliriz? Samsun dışındayim

 78. yusuf dedi ki:

  Merhaba ön kayıt tarhini kaçırdım ne yapmalıyım acilen cevap verirmisiniz ? misafir öğrenci olarak gelecektim

 79. Seyfettin dedi ki:

  Ben 27 haziranda misafir öğrenci olarak başvuru yaptım fakat daha sonrasında sisteme giriş yaptığım da 2015/yaz yazıyor sıkıntı olur mu? Ona göre ücret ödemesini yapacağım pazartesi günü.

 80. merve dedi ki:

  mrb ben şifre oluşturamıyorum misafir öğrenciyim son gün lütfen yardımcı olurmusunuz

 81. Tuba dedi ki:

  Ya burada görevli kişi cevap yazacak mı bize acaba ders ne Zaman başlıyor öğrenci işleride meşgul açmıyor şehir dışından gelecez ona göre ya

  1. Furkan Koçal dedi ki:

   Yarın dersler başlıyor, zaten gelmeniz gerekiyor

   1. Yusuf dedi ki:

    Ders programını nerden öğrenebiliriz ?

 82. Büşra dedi ki:

  Dersin açılıp açılmadığı belli değilken nasıl dersler başlıyorki?

 83. gizem dedi ki:

  Yatay geçiş başvuruları ne zaman başlayacak acaba bilginiz var mı?

 84. Duhan dedi ki:

  Basvuru yaptığım dersin açılıp açılmadığına nerden bakıcam

 85. ela dedi ki:

  kesin kayıt butonu yok, ilgili birim telefona bakmıyor, dersin kesin açılıp açılmadığı gözükmüyor şehir dışından geleceğim hiçbir yere ulaşamıyorum.. Kesin kayıt bugün son mu ?

 86. Tuba Akçalı dedi ki:

  Saat 5 İ geçti bu kesinleşen dersler nereden belli oluyor hala birşey yok bu Nasıl sistem nereden görecez kesinleşen dersleri

Yorum Yaz


Yukarı Çık